Sąd Rejonowy w Puławach

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Puławach (ul. Lubelska 7, 24 - 100 Puławy, te. 81 88 89 300, poczta e - mail: pulawy@pulawy.sr.gov.pl) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Puławach.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:  2019-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 28.03.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Brzozowskikarol.brzozowski@pulawy.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818885585 wew. 255. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Puławach, ul. Lubelska 7, 24 - 100 Puławy:

 1. Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Lubelskiej. Do wejścia prowadzą schody. W tym miejscu brak jest podjazdu dla wózków. Osoby wchodzące do budynku głównym wejściem, zobowiązane są w szczególności do poddania się kontroli i sprawdzenia za pomocą bramki do wykrywania metali, prześwietlarki bagażu RTG oraz ręcznym wykrywaczem metali. Dla osób niepełnosprawnych oraz dla rodziców z dziećmi w wózkach udostępnione jest drugie wejście, zlokalizowane z tyłu budynku od strony parkingu wewnętrznego Sądu (furtka od strony Kościoła) . Przy tym wejściu jest podjazd dla wózków oraz dzwonek. Osoby takie zobowiązane są do przejścia z pracownikiem Sądu do punktu ochrony celem sprawdzenia.
 2. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarzy (Prezes Sądu, Dyrektor Sądu, Oddział Administracyjny) prowadzą niewielkie schody. W budynku nie ma windy.
 3. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej (Biuro Podawcze); przy wejściu znajduje sie tyflomapa w alfabecie Braille'a (plan odzwierciedla przestrzeń danej kondygnacji, z oznakowaniem przestrzeni obsługi użytkowników dostępnym dla osób widzących, niewidzących i niedowidzących, łączącym czarny druk, brajl, dotykowe elementy wypukłe, kontrastową czytelną grafikę, legenda opisująca wszystkie umieszczone na mapie oznaczenia) - brak jest natomiast innych oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Przy budynku od ul. Lubelskiej wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, który jest wyposażony w uprząż z umieszczonym w widocznym miejscu napisem „Pies asystujący”, a osoby niepełnosprawne korzystające z psa asystującego posiadają przy sobie:
  a) certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
  b) zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 6. W czytelni jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line.

Sąd Rejonowy w Puławach, Al. Partyzantów 6A, 24 - 100 Puławy:

 1. Do budynku prowadzi główne wejście od strony POK "Dom Chemika". Do wejścia nie prowadzą schody - brak utrudnień przy wejściu. Osoby wchodzące do budynku zobowiązane są w szczególności do poddania sie kontroli i sprawdzenia za pomocą bramki do wykrywania metali, prześwietlarki bagażu RTG oraz ręcznym wykrywaczem metali.
 2. Dla osób niepełnosprawnych dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach - w budynku jest winda.
 3. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej (punkt obsługi interesanta); przy wejściu znajduje sie tyflomapa w alfabecie Braille'a (plan odzwierciedla przestrzeń danej kondygnacji, z oznakowaniem przestrzeni obsługi użytkowników dostępnym dla osób widzących, niewidzących i niedowidzących, łączącym czarny druk, brajl, dotykowe elementy wypukłe, kontrastową czytelną grafikę, legenda opisująca wszystkie umieszczone na mapie oznaczenia) - brak jest natomiast innych oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 4. Przy budynku na Al. Partyzantów 6A nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępne one są jednak w pobliżu, przy budynku Urzędu Miasta (2 miejsca) oraz kina (1 miejsce).
 5. Do budynku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, z którego korzystają osoby niepełnosprawne.
 6. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, natomiast każdy klient ma możliwość skorzystania z tłumacza on-line za pośrednictwem internetu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Informacji dla osób głuchych lub słabosłyszących.

       Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Aplikacje mobilne

Brak.

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Puławach - tekst łatwy do czytania (ETR-Easy-to-Read)

 

{PLAYER:46209}

 

 

do góry