Sąd Rejonowy w Puławach

LUBELSKIE MIEJSCA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW ORAZ ICH RODZINOM

Miejsca pomocy finansowane/współfinansowane w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku


Miejski Całodobowy Telefon Zaufania (81) 534-60-60


Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu
1.    Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Leszczyńskiego 20,
tel. (81) 466-34-19
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30.
2.    Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ ul. Karłowicza 1,
tel. (81) 532-29-79, 532-13-82
poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00,
-    Program rozszerzający dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
3.    Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Abramowicka
4b, poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00,
tel. (81) 744-22-28,
-    Program wspierający dla osób uzależnionych od alkoholu.
4.    „Nadzieja" Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od
Alkoholu, ul. Abramowicka 2 f,
tel. (81) 743-91-11,
-    Hostel dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytym leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
-    Program interwencyjno-motywacyjny dla osób z problemem alkoholowym (noclegownia dla bezdomnych przy ul. Młyńskiej w Lublinie,
-    Program wspierający proces zdrowienia dla osób uzależnionych od alkoholu (noclegownia dla bezdomnych przy ul. Młyńskiej w Lublinie i siedziba Stowarzyszenia przy ul. Abramowicka 2 f, ).
5.    Stowarzyszenie „STOP", ul. Towarowa 19,
tel. (81) 748-38-89,
-    Program interwencyjno-motywacyjny dla osób z problemem alkoholowym,
-    Program wspierający proces zdrowienia dla osób uzależnionych od alkoholu.
6.    Centrum Integracji Społecznej ul. Radości 8, poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00,
tel.(081)443-74-74,
-    Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu po przebytym leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego (reintegracja społeczna i zawodowa).
7.    Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina", ul. Jana Pawła II 11
-    Programy wspierające proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu.


Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, ofiarom przemocy w rodzinie
1. Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ ul. Karłowicza 1, tel. (081) 532-29-79, 532-13-82, poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00
-    Program rozszerzający dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych,
 
Miejsca pomocy finansowane/współfinansowane w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku


Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyina dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem
1.    Stowarzyszenie Towarzystwo „Nowa Kuźnia" w Lublinie
tel. 602796368
Wydział Humanistyczny UMCS Lublin, ul. M. Curie - Skłodowskiej 4, Instytut Psychologii UMCS Lublin, PI. Litewski 5
-    Programy interwencyjno - motywacyjne dla studentów.
2.    NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia „MONAR"
ul. Hutnicza l0b, Lublin, tel. (081) 745-10-10
-    Programy wspierające dla osób używających szkodliwie, zagrożonych i uzależnionych.
3.    SPZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie, ul. Karłowicza 1
tel. (081) 532-29-79, 532-13-82,
-    Programy wspierające dla osób eksperymentujących.


Pomoc rodzinom, w których występują problemy narkomanii
1.    NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia „MONAR"
ul. Hutnicza l0b, Lublin, tel. (081) 745-10-10
-    Programy wspierające dla członków rodzin osób eksperymentujących, używających szkodliwie,
zagrożonych i uzależnionych.
2.    Stowarzyszenie „Nowe Życie", ul. Środkowa 13/65, Lublin, tel. 662 025 670
-    Poradnictwo indywidualne i prowadzenie grup terapeutycznych przy ul. Hutniczej 10B.


Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
1. Stowarzyszenie „Kontakt" w Lublinie, ul. Skierki 12 tel. 081 533 79 99
-    Programy edukacyjne i interwencyjne dla użytkowników dróg


Pomoc społeczna osobom uzależnionym
1.    Stowarzyszenie Towarzystwo „Nowa Kuźnia" w Lublinie
tel. 602796368
Dom Studenta AMOR UMCS Lublin, ul. Radziszewskiego 18,
-    Zajęcia informacyjno - edukacyjne z elementami wsparcia psychologicznego.
2.    Stowarzyszenie „Nowe Życie", ul. Środkowa 13/65, Lublin, tel. 662 025 670

-    Program postrehabilitacyjny, ul. Hutnicza 10B w Lublinie,

-    Zajęcia psychoedukacyjne, ul. Hutnicza 10B w Lublinie.
-    Program wspierający dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
3.    Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Abramowicka
 tel. (081) 744-22-28, poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00
-    Program wspierający  dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu.
4.    Centrum Interwencji Kryzysowej MOPR ul. Szewska 1,
tel. (081) 466-55-46,466-55-47,
poniedziałek - piątek 8.00 - 19.00 sobota 8.00-14.00.
5.    Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym AGAPE
Ośrodek dla Ofiar Przestępstw, ul. Bernardyńska 5
tel. (081) 534-38-87
-    Program wspierający dla członków rodzin z problemem alkoholowym
-    Poradnictwo indywidualne oraz grupowe dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie.
6.    Stowarzyszenie „KONTAKT", ul. Skierki 12,
tel. (081) 533-79-99
-    Program wspierający dla członków rodzin z problemem alkoholowym.
7.    Stowarzyszenie Klub Abstynenta „RADOŚĆ", ul. Królewska 17
-    Program wspierający dla członków rodzin z problemem alkoholowym.
8. Stowarzyszenie „STOP", ul. Towarowa 19, tel. (81) 748-38-89
-    Poradnictwo indywidualne oraz grupowe dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w
rodzinie.


Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
1.Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ ul. Karłowicza 1 tel. (081) 532-29-79, 532-13-82,
-    Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Metadane

Data wytworzenia : 07.06.2010
Data publikacji : 07.06.2010
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Markowska
Osoba udostępniająca informację:
Renata Markowska

Opcje strony

do góry