Sąd Rejonowy w Puławach

Obsługa interesantów w czasie zagrożenia epidemicznego

Sąd Rejonowy w Puławach urzęduje w poniedziałki w godz. 7.30 – 18.00, zaś od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW

Obsługa interesantów odbywa się w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00 z przerwami i wyjątkami, o których mowa w następnych punktach, zaś od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.15 z przerwą i wyjątkami, o której mowa w następnych punktach.

Obsługa interesantów dokonywana jest także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Portalu Informacyjnego, e-PUAP i innych środków komunikacji na odległość, pod następującymi numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej.

- w sprawach rozpoznawanych przez I Wydział Cywilny:
e-mail: biuro@pulawy.sr.gov.pl;  tel. (81) 888 55 83 wew. 1  lub (81) 888 55 85 wew. 1

- w sprawach rozpoznawanych przez III Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz IV Wydział Pracy:

e-mail: biuro@pulawy.sr.gov.pl; tel. (81) 888 55 83 wew. 3  lub (81) 888 55 85 wew. 3

- w sprawach rozpoznawanych przez II Wydział Karny:

e-mail: karny@pulawy.sr.gov.pl;  tel. (81) 888 93 28

- w sprawach Sekcji Wykonania Orzeczeń II Wydziału Karnego:

e-mail:  swo@pulawy.sr.gov.pl; tel. (81) 888 93 47

- w sprawach rozpoznawanych przez V Wydział Ksiąg Wieczystych

e-mail: kw@pulawy.sr.gov.pl, tel. (81) 888 93 40 lub tel. (81) 888 93 07

- w sprawach I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej (ds. karnych)

tel. (81) 888 55 83 wew. 5 lub (81) 888 55 85 wew. 5

- w sprawach II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej (ds. rodzinnych i nieletnich)
tel. (81) 888 55 83 wew.  6 lub (81) 888 55 85 wew.  6

- w sprawach należących do właściwości Oddziału Administracyjnego i Sekretariatu Prezesa

e-mail: sekretariat@pulawy.sr.gov.pl, tel. (81) 886 44 77

- Dyrektor sądu e-mail: dyrektor@pulawy.sr.gov.pl;  tel. (81) 888 93 11

- Samodzielna Sekcja Finansowa tel. (81) 888 93 09 lub (81) 888 93 10

- biuro podawcze tel. (81) 888 93 00

Biuro Podawcze (ul. Lubelska 7) czynne w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00 (przerwa 10.30-10.45 oraz 13.30-14.00), zaś od wtorku do piątku w godzinach 8.00- 15.15 (przerwa 10.30-10.45).

Kierowanie do Sądu Rejonowego w Puławach wszelkich pism i wniosków może następować w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej albo poprzez złożenie korespondencji na Biurze Podawczym, bądź skrzynki podawczej, umieszczonej przed wejściem do budynku sądu przy ul. Lubelskiej 7.

Punkt Informacyjny dla Wydziałów I Cywilnego, III Rodzinnego i Nieletnich i IV Wydziału Pracy (Al. Partyzantów 6A, pok. nr 002) czynny w poniedziałki w godz. 8.00-18.00 (przerwa 10.30-11.00), zaś od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.15 (przerwa 10.30-10.45).

II Wydział Karny i Sekcja Wykonania Orzeczeń (ul. Lubelska 7) pok. 211 lub 218 oraz 206 czynny w poniedziałki w godz. 8.00-18.00 (przerwa 10.30-11.00), zaś od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.15 (przerwa 10.30-10.45) – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub zgłoszeniu potrzeby pilnej obsługi osobistej przy wejściu do budynku Sądu.

V Wydział Ksiąg Wieczystych (ul. Lubelska 7, pok. nr 113) – przyjmowanie wniosków, dotyczących wpisów w księgach wieczystych oraz Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (wydawanie odpisów) czynny w poniedziałki w godz. 8.00-18.00 (przerwa 10.30-11.00), zaś od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.15 (przerwa 10.30-10.45).

Wpłatomat znajduje się w budynku przy ul. Lubelskiej 7 i jest dostępny w godzinach urzędowania Sądu.

-----------------------------------------------------------

ZASADY FUNKCJONOWANIA CZYTELNI AKT

Czytelnia Akt: czytanie akt odbywa się wyłącznie  po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w sposób następujący:

- w sprawach I Wydziału Cywilnego tel. (81) 888 55 83 wew. 1 lub (81) 888 55 85 wew. 1; poniedziałek-piątek w godzinach 13.30-15.00 - w budynku, przy Al. Partyzantów 6A;

- w sprawach III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz IV Wydziału Pracy tel. (81) 888 55 83 wew. 3  lub (81) 888 55 85 wew. 3;  poniedziałek-piątek w godzinach 13.30-15.00 - w budynku przy Al. Partyzantów 6A;

- w sprawach II Wydziału Karnego tel. (81) 888 93 28 w budynku przy ul. Lubelskiej 7; poniedziałek-piątek w godzinach 9.00-13.00 (przerwa w godz. 10.30-11.00);

- w sprawach V Wydziału Ksiąg Wieczystych tel. (81) 888 93 40 w budynku przy ul. Lubelskiej 7; poniedziałek-piątek w godzinach 7.30-9.00.

Czas zapoznawania się z aktami jest ograniczony do 0,5 godziny. W przypadku spraw wielotomowych czas przeglądania akt jest uzgadniany z pracownikiem czytelni. Do budynku będą wpuszczani tylko interesanci umówieni na konkretną godzinę do czytelni akt.

-----------------------------------------------------------

Wejście do budynków Sądu Rejonowego w Puławach będzie możliwe za okazaniem wezwania lub zawiadomienia
o rozprawie, posiedzeniu lub publikacji orzeczenia. Wejść do budynków mogą także osoby wykazujące inną potrzebę (zapoznanie się z aktami sprawy, spotkanie umówione z kuratorem, złożenie pisma na biurze podawczym, kontakt z punktem informacyjnym, dokonanie opłaty itp.). Skorzystanie z czytelni akt oraz spotkanie z kuratorem sądowym możliwe będzie po wcześniejszym umówieniu daty i godziny spotkania.

Zaleca się, aby osoby wezwane lub zawiadomione o terminie rozprawy, posiedzenia jawnego lub umówione do Czytelni akt, czy też na spotkanie wchodziły do budynków Sądu nie wcześniej niż 10 minut przed godziną, na którą zostały wezwane, zawiadomione lub umówione.

Interesanci wchodzący do sądu oraz przebywający na terenie sądu przez cały czas pobytu mają możliwość korzystania z dezynfekcji rąk. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściach do budynku, a także przy każdej sali rozpraw, Biurze Podawczym, Punkcie informacyjnym i Czytelni.

Interesanci przemieszczają się w budynkach Sądu tylko w obrębie stref (gdzie zlokalizowane są sale rozpraw, Biuro Podawcze, Czytelnia akt, Punkt Informacyjny, wpłatomat), wyłącznie związanych z czynnościami, z powodu, których wynikło stawiennictwo w sądzie.

Prezes Sądu, Wiceprezes Sądu, Dyrektor Sądu oraz Przewodniczący Wydziałów rozpoznają skargi i wnioski składane drogą elektroniczną lub na piśmie. Możliwe jest również telefoniczne wysłuchanie interesanta – po wcześniejszym umówieniu.

Metadane

Data publikacji : 18.03.2021
Data modyfikacji : 14.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Celarska ADM
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Celarska

Opcje strony

do góry