Sąd Rejonowy w Puławach

Aktualnie znajdujesz się na:

Obsługa interesantów w czasie epidemii SARS-CoV-2

W ramach działań zapobiegawczych w związku z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, począwszy od dnia 31 stycznia 2022 r. do odwołania wszelkie informacje o postępowaniach sądowych będą udzielane telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz za pomocą Portalu Informacyjnego.
Obsługa osobista (w tym wydawanie odpisów orzeczeń) będzie możliwa w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Wnioski dotyczące wpisów w księgach wieczystych będą mogły być składane osobiście, pod warunkiem ich wcześniejszego wypełnienia. Pracownicy V Wydziału Ksiąg Wieczystych nie będą udzielali żadnych informacji co do sposobu wypełnienia wniosku (treść zarządzenia w zakładce Aktualności).

Ponadto z dniem 31 stycznia 2022 r. do odwołania ustala się godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Puławach w godz. 7.30-15.30, a tym samym znosi się dyżur pełniony w poniedziałki od godz. 15.30 do godz. 18.00 (treść zarządzenia w zakładce Aktualności).

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW

Obsługa interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.15 z przerwami i wyjątkami, o których mowa poniżej z uwzględnieniem czasu niezbędnego na dezynfekcję pomieszczeń.
Obsługa interesantów dokonywana jest telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Portalu Informacyjnego, e-PUAP i innych środków komunikacji na odległość, pod następującymi numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej.

- w sprawach rozpoznawanych przez I Wydział Cywilny:
e-mail: biuro@pulawy.sr.gov.pl;  tel. (81) 888 55 83 wew. 1  lub (81) 888 55 85 wew. 1

- w sprawach rozpoznawanych przez III Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz IV Wydział Pracy:

e-mail: biuro@pulawy.sr.gov.pl; tel. (81) 888 55 83 wew. 3  lub (81) 888 55 85 wew. 3

- w sprawach rozpoznawanych przez II Wydział Karny:

e-mail: karny@pulawy.sr.gov.pl;  tel./fax (81) 888 93 28

- w sprawach Sekcji Wykonania Orzeczeń II Wydziału Karnego:

e-mail:  swo@pulawy.sr.gov.pl; tel./fax (81) 888 93 47

- w sprawach rozpoznawanych przez V Wydział Ksiąg Wieczystych

e-mail: kw@pulawy.sr.gov.pl, tel. (81) 888 93 40 lub tel./fax (81) 888 93 07

- w sprawach I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej (ds. karnych)

tel. (81) 888 55 83 wew.  5  lub (81) 888 55 85 wew.  5, fax (81) 888 55 83 wew. 239 lub (81) 888 55 85 wew. 239

- w sprawach II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej (ds. rodzinnych i nieletnich)
tel. (81) 888 55 83 wew.  6 lub (81) 888 55 85 wew.  6, fax (81) 888 55 83 wew. 251 lub (81) 888 55 85  wew. 251

- w sprawach należących do właściwości Oddziału Administracyjnego i Sekretariatu Prezesa

e-mail: sekretariat@pulawy.sr.gov.pl, tel. (81) 886 44 77, fax (81) 888 93 06

- Dyrektor sądu e-mail: dyrektor@pulawy.sr.gov.pl;  tel. (81) 888 93 11

- Samodzielna Sekcja Finansowa tel. (81) 888 93 09 lub (81) 888 93 10

- biuro podawcze tel. (81) 888 93 00

Biuro Podawcze (ul. Lubelska 7) czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.15 (przerwa 10.30-10.45).

Kierowanie do Sądu Rejonowego w Puławach wszelkich pism i wniosków może następować w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej albo poprzez złożenie korespondencji na Biurze Podawczym, bądź skrzynki podawczej, umieszczonej przed wejściem do budynku sądu przy ul. Lubelskiej 7.

Punkt Informacyjny (Al. Partyzantów 6A, pok. 002) dla Wydziałów I Cywilnego, III Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.15 (przerwa 10.30-10.45) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

II Wydział Karny i Sekcja Wykonania Orzeczeń (ul. Lubelska 7, pok. 211 lub 218 oraz 206) czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.15 (przerwa 10.30-10.45) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

V Wydział Ksiąg Wieczystych (ul. Lubelska 7, pok. 113) - przyjmowanie wypełnionych wniosków dotyczących wpisów w księgach wieczystych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.15 (przerwa w godz. 10.30-10.45). Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (wydawanie odpisów) w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Wpłatomat znajduje się w budynku przy ul. Lubelskiej 7 i jest dostępny w godzinach urzędowania Sądu.

-----------------------------------------------------------

ZASADY FUNKCJONOWANIA CZYTELNI AKT

Czytelnia Akt: czytanie akt odbywa się wyłącznie  po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w sposób następujący:

- w sprawach I Wydziału Cywilnego tel. (81) 888 55 83 wew. 1 lub (81) 888 55 85 wew. 1; poniedziałek-piątek w godzinach 13.30-15.00 - w budynku, przy Al. Partyzantów 6A;

- w sprawach III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz IV Wydziału Pracy tel. (81) 888 55 83 wew. 3  lub (81) 888 55 85 wew. 3;  poniedziałek-piątek w godzinach 13.30-15.00 - w budynku przy Al. Partyzantów 6A;

- w sprawach II Wydziału Karnego tel. (81) 888 93 28 w budynku przy ul. Lubelskiej 7; poniedziałek-piątek w godzinach 9.00-15.00 (przerwa w godz. 10.30-11.00);

- w sprawach V Wydziału Ksiąg Wieczystych tel. (81) 888 93 40 w budynku przy ul. Lubelskiej 7; poniedziałek-piątek w godzinach 7.30-9.00.

Liczba interesantów czytających akta jest ograniczona do 1 osoby. Czas zapoznawania się z aktami jest ograniczony do 0,5 godziny. W przypadku spraw wielotomowych czas przeglądania akt jest uzgadniany z pracownikiem czytelni.
Do budynku będą wpuszczani tylko interesanci umówieni na konkretną godzinę.

Pracownik przy umawianiu interesantów w celu czytania akt, zobowiązany jest uprzedzać interesantów o konieczności zasłonięcia ust i nosa oraz posiadania własnego długopisu.

-----------------------------------------------------------

W budynkach sądu mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.

W budynkach sądu znajduje się punkt kontroli, w którym pracownik sądu lub służby ochrony sprawdza wykonanie dezynfekcji rąk, załonięcie ust i nosa oraz potrzebę wejścia do budynków sądu.

Wejście do budynków Sądu Rejonowego w Puławach będzie możliwe za okazaniem wezwania lub zawiadomienia na rozprawę, posiedzenie lub publikację orzeczenia. Wejść do budynków mogą także osoby wykazujące inną, niebędną potrzebę (zapoznanie się z aktami sprawy, umówione spotkanie, złożenie pisma na biurze podawczym, kontakt z punktem informacyjnym, dokonanie opłaty). Pracownicy ochrony będą wpuszczać osoby wezwane, zawiadomione o terminie rozprawy lub posiedzenia, a także osoby umówione nie wcześniej niż 10 minut przed godziną rozprawy/ posiedzenia/spotkania.

Interesanci wchodzący na teren sądu oraz przebywający na terenie sądu przez cały czas pobytu zobowiązani są do korzystania z własnej ochrony ust i nosa. Osoby, które niezastosują się do wymogów dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa nie zostaną wpuszczone do budynków sądu.

Osoby wchodzące do budynku Sądu są obowiązane także zdezynfekować ręce przy wykorzystaniu środków do dezynfekcji udostępnionych przez sąd. Zobowiązane są również do pozostania w obrębie sali rozpraw wyznaczonej do rozpoznania sprawy, zachowania bezpiecznego odstępu 1,5–2m od innych osób oraz ścisłego podporządkowania się poleceniom pracowników ochrony budynku Sądu.

Brak jest możliwości dowolnego przemieszczania się interesantów po budynkach Sądu. Interesanci przemieszczają się w budynkach Sądu wyłącznie w obrebie wyznaczonych stref.  

Możliwość udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach (w przypadkach prawem przewidzianych) jest możliwa wyłącznie po wyrażeniu zgody przez przewodniczącego posiedzenia przy uwzględnieniu obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. wielkości sali rozpraw, ilości osób wezwanych lub zawiadomionych, przebywających na sali. Możliwość takiego udziału zostaje zapewniona przez wydawane przez Kierownika Sekretariatu Wydziału karty wstępu, według kolejności zgłoszeń, na pisemny wniosek złożony co najmniej trzy dni przed planowanym posiedzeniem.

Do odwołania wyłączona jest możliwość osobistego przyjmowania interesantów przez Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu, Dyrektora Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów.

Wszystkie strony postępowania, pełnomocnicy oraz świadkowie i interesanci Sądu Rejonowego w Puławach są proszeni o monitorowanie stanu swojego zdrowia i w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla wirusa SARS-COV-2, zaniechanie stawiennictwa w Sądzie oraz poinformowanie właściwych sekretariatów o przyczynach nieobecności za pośrednictwem poczty (w tym poczty elektronicznej), telefonu, faksu.

Metadane

Data publikacji : 18.03.2021
Data modyfikacji : 28.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Celarska ADM
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Celarska

Opcje strony

do góry