Sąd Rejonowy w Puławach
Ostatnia aktualizacja strony: 31.03.2020, 13:13

Komunikaty

ODWOŁANE ROZPRAWY W MARCU I KWIETNIU 2020 r.

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 odwołuje się terminy wszystkich sesji sądowych w okresie 13-31 marca 2020 r. oraz w okresie 1-30 kwietnia 2020 r. z wyłączeniem spraw pilnych (treść zarządzeń w zakładce Aktualności)

W razie wątpliwości zwracamy się z prośbą o TELEFONICZNY kontakt z Sekretariatami konkretnych Wydziałów, w celu uzyskania szczegółowych informacji.

ZAMKNIĘCIE BIURA PODAWCZEGO OD DNIA 17 MARCA 2020 R. DO ODWOŁANIA (treść zarządzenia w zakładce Aktualności).

WAŻNY KOMUNIKAT - BEZPIECZEŃSTWO W SPRAWIE KORONAWIRUSA

W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji, telefonicznie bądź drogą mailową, Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej) lub pracownikom odpowiedzialnym za obsługę interesantów (sprawy cywilne nr telefonu 81 8885585 lub 81 8885583 wew.  1 lub wew. 2, biuro@pulawy.sr.gov.pl oraz sprawy karne nr telefonu 81 888 93 28, karny@pulawy.sr.gov.pl).

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

W przypadku uczestniczenia w rozprawach stron postępowania u których w przeciągu 14 dni wystapią objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem prosimy o poinformowanie Sądu Rejonowego w Puławach pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.

 

KOMUNIKAT DOT. PRZENIESIENIA POSIEDZEŃ III WYDZIAŁU RODZINNEGO I NIELETNICH

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną posiedzenia wyznaczone w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w okresie 16-27 marca 2020 r. zostaną przeniesione na sale rozpraw znajdujące się na parterze budynku Sądu przy Al. Partyzantów 6A (konkretne numery sal dostępnych w poszczególnych dniach są możliwe do ustalenia telefonicznie pod nr tel. 81 888 55 85 lub 81 888 55 83 wewn.  2)

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa oraz w trosce o zdrowie pracowników i interesantów, uprzejmie prosimy, aby w celu uzyskania niezbędnych informacji korzystać z dostępnych rozwiązań np. kontakt telefoniczny, za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej itp.

[więcej informacji]

 

WSTRZYMANIE OSOBISTEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW - KONTAKT TELEFONICZNY, LISTOWNY, E-MAIL / ZAMKNIĘCIE CZYTELNI, KASY.

Zarzadzeniem z dnia 13 marca 2020 r. Prezesa i Dyrektora SR w Puławach nr Adm- 0000-4/20  od dnia 13 marca 2020 r.  wstrzymane zostaje do odwołania:

1) osobite przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa, Dyrektora, Przewodniczących Wydziałów, Oddział Administracyjny, Kierowników Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej, Kierwników Sekretariatów Wydziałów oraz pracowników V Wydziału Ksiąg Wieczystych i zachowanie wyłącznie telefonicznej, elektronicznej i pisemnej formy kontaktów. 

2) osobiste obsługiwanie interesantów przez wyznaczonych pracowników udzielających informacji w I Wydziale Cywilnym, III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz IV Wydziale Pracy - w budynku Sądu przy Al. Partyzantów 6A  - pozostaje obsługa telefoniczna i elektroniczna.

Ponadto:

3) ogranicza się wydawanie odpisów orzeczeń oraz odpisów z ksiąg wieczystych do formy litownej.

4) zamyka się czytelnię akt i kasę sądu.

5) pisma przyjmowane  są jedynie przez biuro podawcze.

6) ogranicza się możliwośc poruszania interesantów wyłącznie do stref wynaczonych na parterze budynków Sądu, tj. na korytarzu bezpośrednio przed biurem podawczym oraz przed salami ropraw nr V i VI w budynku przy ul. Lubelskiej 7 oraz przed salą ropraw nr VII w budynku przy Al. Partyzantów 6A.

7) wprowadza się pomiar temperatury ciała przed wejściem do budynków Sądu w celu uniemożliwienia wstępu osobom, co do których istnieje podejrzenie zarażenia chorobą zakaźną.

8) uchyla się zarządzenie z dnia 12 marca 2020 r. nr Adm-0000-3/20

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Puławach nie dokonuje zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

(Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398, 770, 914, 1293)

 

Godziny pracy KASY Sądu Rejonowego w Puławach:

Poniedziałek 900-1645 z przerwą 1300-1330
Wtorek-Piątek 900-1500

 

Sąd Rejonowy w Puławach
ul. Lubelska 7
24-100 Puławy

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek -Piątek: 7:30 - 15:30

e-mail: pulawy@pulawy.sr.gov.pl

NIP: 716-16-15-650
REGON: 000323097
PKD: 8423Z

Kontakt : Obsługa interesantów

tel. 81 8885585 lub 81 8885583 wew.  1  - w sprawach I Wydziału Cywilnego 

tel. 81 8885585 lub 81 8885583 wew.  2  - w  sprawach III Wydziału  Rodzinnego i Nieletnich oraz w sprawach IV Wydziału Pracy

tel. 81 8885585 lub 81 8885583 wew.  5  -  w sprawach I Zespołu Kuratorskiej Służby  Sądowej (ds. karnych)

tel. 81 8885585 lub 81 8885583 wew.  6  -  w sprawach II Zespołu Kuratorskiej Służby  Sądowej (ds. rodzinnych i nieletnich)

tel. 81 888 93 28 - w sprawach  II Wydziału Karnego

tel. 81 888 93 47 - w sprawach  Sekcji Wykonywania Orzeczeń w II Wydziale Karnym

tel. 81 888 93 07 - w sprawach V Wydziału Ksiąg Wieczystych

 

 

 

 

do góry