Sąd Rejonowy w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Przyjmowanie skarg i wniosków


 


 

Przyjmowanie skarg i wniosków

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują:

·       ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 133) – Rozdział 5a (art. 41a-41e).

 

(Link 1) wyciąg z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

·       Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dn. 16.05.2012 r., poz. 524), które określa szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

 

(Link 2) tekst Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

 

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku:

Właściwy organ określa art. 41b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z treścią art. 41b § 1 organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu jest prezes sądu.

 

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu:

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

 

Skargi pozostawiane bez rozpatrzenia:

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

Wnoszenie skarg/wniosków:

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są na biurze podawczym w budynku Sądu Rejonowego w Puławach przy ul. Lubelskiej 7 (parter pok. 116).

 

-  drogą pocztową na piśmie adresując:

Prezes Sądu Rejonowego w Puławach

ul. Lubelska 7

24-100 Puławy

 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – sekretariat@pulawy.sr.gov.pl

 

- ustnie do protokołu w Sekretariacie Prezesa lub Wiceprezesa Sądu

 

Termin załatwienia skargi lub wniosku:

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi lub wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.

Zasady przyjmowania interesantów w ramach skarg i wniosków:

1)  Prezes Sądu przyjmuje interesantów w budynku Sądu Rejonowego  w Puławach przy
ul. Lubelskiej 7 (pok. 103a, wejście przez pok. 103) w każdą środę w godz. 10.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Sekretariacie Prezesa tel. (81) 886 44 77
w zakresie dotyczącym wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością sądu, związanego wykonywaniem zadań przez sędziów, referendarzy oraz asystentów sędziów z wyłączeniem dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, co do spraw rozpoznawanych w II Wydziale Karnym i V Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych Sądu Rejonowego w Puławach;

 

2) Wiceprezes Sądu przyjmuje interesantów w budynku Sądu Rejonowego w Puławach przy Al. Partyzantów 6a (pok. 106, wejście przez pok. 105) w każdą środę w godz. 10.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Sekretariacie Prezesa tel. (81) 886 44 77 w zakresie dotyczącym wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością sądu, związanego z wykonywaniem zadań przez sędziów, referendarzy oraz asystentów sędziów z wyłączeniem dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, co do spraw rozpoznawanych w I Wydziale Cywilnym, III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz IV Wydziale Pracy, a także w zakresie nadzoru nad działalnością Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Puławach;

 

3) Dyrektor Sądu przyjmuje interesantów w budynku Sądu Rejonowego
w Puławach przy ul. Lubelskiej 7 (pok. 107) w każdy czwartek w godz. 10.00-14.00
w zakresie spraw finansowych, gospodarczych oraz dotyczących zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych i majątkowych funkcjonowania sądu, a także w zakresie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników sądu z wyłączeniem sędziów, referendarzy oraz asystentów sędziów;

 

4) Przewodniczący Wydziałów przyjmują interesantów we wszystkie dni urzędowania Sądu, o ile nie wykonują obowiązków orzeczniczych, w godzinach 9:00-15:00 w sprawach wniosków i skarg dotyczących pracy nadzorowanych Wydziałów;

 

5) Kierownicy Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przyjmują interesantów we wszystkie dni urzędowania Sądu, o ile nie wykonują obowiązków poza siedzibą Sądu,
w godzinach 9:00-15:00 w sprawach wniosków i skarg dotyczących pracy nadzorowanych Zespołów.

 

 


Dokument wpisał: Renata Markowska
Dokument wytworzył: Iwona Rodzik
Data wytworzenia informacji: 2012-12-21
Data udostępnienia informacji: 2012-12-27
 
Opis pliku:Zał. 1 ikona
Plik zamieścił:Grzegorz Ląd
Plik wytworzył:Iwona Rodzik
Data wytworzenia informacji:2015-03-05
Data udostępnienia informacji:2015-03-05
Opis pliku:Zał.2 ikona
Plik zamieścił:Grzegorz Ląd
Plik wytworzył:Iwona Rodzik
Data wytworzenia informacji:2015-03-05
Data udostępnienia informacji:2015-03-05