Sąd Rejonowy w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


OGŁOSZENIE - konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Puławach


 

Sąd Rejonowy w Puławach

ul. Lubelska 7

24-100 Puławy

 

OGŁOSZENIE
konkursu na stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Puławach

 

 Prezes Sądu Rejonowego w Puławach ogłasza konkurs zarejestrowany pod nr Adm-111-6/11 na 1 wolne stanowisko  asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz na 1 zastępstwo nieobecnego asystenta sędziego  w pełnym wymiarze czasu pracy.

Konkurs będzie przeprowadzany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego, w dniu 3 października 2011 r.  o godzinie 1000, w budynku Sądu przy ul. Lubelskiej 7, sala konferencyjna ( II piętro).

 

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070, ze zm.)  w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury  (Dz. U. Nr 26 poz. 157) uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku asystenta  sędziego ma ten, kto:

 

1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra  lub zagraniczne uznane w Polsce;
4) ukończył 24 lata;
5) ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.

 

Warunek określony w art. 155 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym  ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r.  o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego, oraz osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski albo odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski.

 

 

 Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 

Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta sędziego  dokumenty zgłoszeniowe z podanym nr konkursu Adm-111-6/11  składa   w terminie do dnia 9 września 2011 r. w Oddziale Administracyjnym Sądu p. 104, biurze podawczym bądź  nadaje drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

 

Wymagane dokumenty:


1. Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
4) potwierdzenie złożonego egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo ukończonej zdanym egzaminem aplikacji referendarskiej,  notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej;
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
7) 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

2. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 


 Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełniania wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Puławach ul. Lubelska 7, na stronie internetowej Sądu (www.pulawy.sr.gov.pl) BIP, nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

 

Osoby, które nie złożyły kompletu dokumentów, nie będą spełniały wymogów ustawowych -  nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037).

 


Ogłoszenie podać do publicznej wiadomości poprzez  umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Sądzie Rejonowym w Puławach, Urzędzie Pracy w Puławach, w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Puławy,   27 lipca  2011 r.                                        Prezes Sądu Rejonowego

 

                                                                                 Danuta Wolska


Dokument wpisał: Grzegorz Ląd
Dokument wytworzył: Grzegorz Ląd
Dokument zarchiwizował: Renata Markowska
Data wytworzenia informacji: 2011-07-28
Data udostępnienia informacji: 2011-07-28
Data zarchiwizowania informacji: 2012-02-03