Sąd Rejonowy w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


KONKURS ZAKOŃCZONY NA STANOWISKO ASYSTĘNTA SĘDZIEGO NR ADM.-110-27/08


Sąd Rejonowy w Puławach

ul. Lubelska 7

24-100 Puławy

Oznaczenie konkursu: Adm. -110- 27 /08

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

 

1) Prezes Sądu Rejonowego w Puławach ul. Lubelska 7, 24-100 Puławy ogłasza konkurs na 2 wolne stanowiska asystenta sędziego.

2) Kandydaci muszą spełniać wymagania wynikające z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)

3) Konkurs odbędzie się w dniu 18 lutego 2009 r. w Sądzie Rejonowym w Puławach o godz. 8,30.

4) Wymagane dokumenty:

a) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

b) życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;

c) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;

d) oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych;

e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

f) 3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

5) Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

6) Kandydat składa wymagane dokumenty w terminie do 9 stycznia 2009 r. bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Puławach ul. Lubelska 7, p. 104, albo nadaje drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu.
W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Puławy, 12 grudnia 2008 r.

 

Prezes Sądu Rejonowego w Puławach

Marek Stochmalski

 

                                                                                                                                                                                             

 

Sąd Rejonowy w Puławach

ul. Lubelska 7

24-100 Puławy

oznaczenie konkursu: Adm 110-27/08

 

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U. Nr 167, poz. 1037 z 2008 r.) ustalam listę kandydatów dopuszczonych do konkursu, jak niżej:

1. Konrad Nizioł zam. Lublin

2. Anna Lorenc-Chorębała zam. Biłgoraj

3. Bartosz Kwiatkowski zam. Lublin

4. Karolina Padewska-Kwiatkowska zam. Lublin

5. Michał Gil zam. Puławy

6. Grzegorz Breś zam. Zakrzew Kolonia

7. Iwona Woźniak zam. Brzozowa Gać

8. Beata Popławska zam. Lublin

9. Przemysław Gumieniak zam. Lublin

10. Magdalena Gałązka zam. Lublin


Puławy, 22 stycznia 2009 r.

 

Prezes Sądu Rejonowego

Marek Stochmalski

 

                                                                                                                                                                                             

 

Sąd Rejonowy w Puławach

ul. Lubelska 7

24-100 Puławy

Puławy, dnia 19 lutego 2009 r.

Oznaczenie konkursu – Adm. -110-27/08

Informacja o wynikach konkursu

na 2 wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Puławach

przeprowadzonego w dniu 18 lutego 2009 r.

 

Wyniki osiągnięte w konkursie

   1. Konrad Nizioł: 24 punkty - cześć testowa, 8 punktów - rozwiązywanie kazusów

   2. Anna Lorenc-Chorębała: 28 punktów- część testowa, 10 punktów- rozwiązywanie kazusów

   3. Bartosz Kwiatkowski: 33 punkty – część testowa, 8 punktów- z rozwiązywania kazusów

   4. Michał Gil: 23 punkty – część testowa, 8 punktów – rozwiązywanie kazusów

   5. Grzegorz Breś: 24 punkty – część testowa, 9 punktów- rozwiązywanie kazusów

   6. Iwona Woźniak: 22 punkty- część testowa, 10 punktów - rozwiązywanie kazusów

   7. Beata Popławska: 24 punkty- część testowa, 8 punktów – rozwiązywanie kazusów

   8. Przemysław Gumieniak: 17 punktów- część testowa, 3 punkty - rozwiązywanie kazusów

   9. Magdalena Gałązka: 23 punkty- część testowa, 8 punktów – rozwiązywanie kazusów


Lista kandydatów wybranych:

1. Bartosz Kwiatkowski

2. Anna Lorenc-Chorębała


Pozostałych kandydatów informuje się, że lista kandydatów rezerwowych nie została sporządzona. Dokumenty aplikacyjne można odebrać osobiście lub za pośrednictwem poczty- na pisemny wniosek, z podaniem oznaczenia konkursu
Prezes Sądu Rejonowego

Marek Stochmalski


Dokument wpisał: Renata Markowska
Dokument wytworzył: Grzegorz Ląd
Dokument zarchiwizował: Renata Markowska
Data wytworzenia informacji: 2009-06-01
Data udostępnienia informacji: 2009-06-01
Data zarchiwizowania informacji: 2009-07-17